نازنین-جمشیدی

توسط مخترع همدانی انجام شد:

اندازه گیری فشار بدون قطع کردن جریان خون

مخترع جوان همدانی برای اولین بار موفق به ساخت فشارسنجی شده است که برخلاف دستگاه های موجود در بازار می تواند بدون قطع کردن جریان خون، فشار خون را اندازه گیری کند.