نخبگان-جامعه-اولاد-آوری-را-فرهنگ-فاخر-دینی-و-اجتماعی-بدانند

در گفتگو با مسئول بسیج جامعه زنان خراسان جنوبی مطرح شد:

جنگ خاموش دشمن بر علیه کشور درکاهش جمعیت ایران / نخبگان جامعه اولاد آوری را فرهنگ فاخر دینی و اجتماعی بدانند

​روستا کاهش جمعیت و کنترل موالید از حربه های دشمن علیه کشورها دانست و گفت: جنگ بیولوژیک یکی از موثر ترین روش نسل کشی به صورت خاموش در کاهش جمعیت و از توطئه های دشمنان علیه کشور به شمار می رود.