نشان-فتح::خبرگزاری علم و فناوری
نشان-فتح

بررسی نشان‏‌ها و مدال های نظامی در جمهوری اسلامی ایران

همواره در طول تاریخ اعطای نشان ها به نظامیان یکی از راه های قدرانی از رشادت های انجام شده در میدان نبرد بوده است. کشور های بسیاری به پاس قدرانی و ارج نهادن خدمات نظامیان به جهت تامین امنیت و فداکاری در راه کشور نشان های را به افراد نظامی اعطا می‏‎کنند.