نظریه-نایقینی::خبرگزاری علم و فناوری
نظریه-نایقینی

"نظریه نایقینی" ترجمه شد

دکتر بهروز فتحی واجارگاه و دکتر علیرضا غفاری حدیقه به ترجمه کتاب " نظریه نایقینی" اثر پروفسور لیو پرداخته اند.