نقش-زنان-در-جامعه

در گفت و گو با کارشناس حوزه اقتصاد و کسب و کار بررسی شد؛

نقش زنان در اقتصاد کشور

خانواده سازماني است كه توليد و توزيع كالاهاي مورد نياز را فراهم مي‌سازد و زن به عنوان يكي از ۲ ركن اساسي خانواده در اين سازماندهي و مديريت، نقش اساسي را ايفا مي‌كند.

مستندسازی دانش بومی بانوان ایل سنگسری در این مورد گیاهان دارویی و معطر

زنان عشاير كه نيمي از جمعيت عشاير را شامل مي‌شوند نقش عمده‌اي در توليدات اقتصادي ايفا مي‌كنند

ابتکار در مشهد مطرح کرد:

زنان حضور موثر در عرصه مدیریتی و تصمیم سازی دارند

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به حضور ۲۰۹ زن در شورای استان خراسان رضوی گفت: حضور این تعداد زن در شورای پنجم استان ۲۰ درصد رشد نسبت به دوره قبلی شورا را نشان می دهد و این به معنای وجود موثر زنان در عرصه مدیریتی و تصمیم سازی است.