هفته-جهانی-کارآفرینی

ایمانیان خبر داد؛

امسال هفته جهانی کارآفرینی استان اصفهان توسط دانشکده فنی حرفه ای سمیه برگزار می شود

رئیس دانشکده فنی حرفه ای سمیه نجف آباد با بیان این که دانشکده فنی حرفه ای سمیه و انجمن حمایت از ایده ها ونخبگان شهرستان نجف آباد پتانسیل فوق العاده قویی در بحث کارآفرینی دارد، اظهار داشت: امسال هفته جهانی کارآفرینی در استان اصفهان توسط دانشکده فنی حرفه ای سمیه برگزار می شود.