پایتخت-گردشگری::خبرگزاری علم و فناوری
پایتخت-گردشگری

پیام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

پیام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به اولین رویداد بین المللی برنامه نویسی گردشگری الکترونیک به شرح زیر می باشد.

پیام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

پیام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به اولین رویداد بین المللی برنامه نویسی گردشگری الکترونیک به شرح زیر می باشد.