پتروشیمی::خبرگزاری علم و فناوری
پتروشیمی

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری بوشهر

هفتمین جشنواره ملی دانایی خلیج فارس برگزار خواهد شد

آذین: جشنواره ملی دانایی خلیج فارس پلی برای ارتباط شرکت های دانش بنیان با صنعت نفت و گاز است.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری

حضور معاونت جهاد علم و فناوری بوشهر در اولین جشنواره استانداردهای نفت ، گاز و پتروشیمی

مسئول و بسیجیان مخترع و مبتکر معاونت جهاد علم و فناوری سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر در اولین جشنواره استانداردهای نفت ، گاز و پتروشیمی حضور یافتن .