پسا-کرونا::خبرگزاری علم و فناوری
پسا-کرونا

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور کشور:

افت شدید اقتصادی پس از کرونا در همه کشورها جدی است

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور کشور گفت: افت شدید اقتصادی پس از کرونا در همه کشورها جدی است در کشور ما باید همه کمک کنند که دچار رکود شدید اقتصادی نشویم.

کارشناش ارشد جامعه شناسی:

پیروزی جوامع پس از کرونا بستگی به انگیزه مصم جامعه دارد

کارشناس ارشد جامعه شناسی گفت:کسانی در بحران اجتماعی به ویژه در حال حاضر و پسا کرونا پیروز خواهند شد که از جمعیت آماری بیشتر، انگیزه‌ ای مصمم‌تر و وابستگی کمتری برخوردار است.