پیشرو-در-توسعه-اقتصادی-کشور

مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی عنوان کرد؛

طرح های شیلاتی هرمزگان پیشرو در توسعه اقتصادی کشور

مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی وزارت جهادکشاورزی با اشاره به اینکه حمایت از رونق تولید بسیار ضروری است، گفت: طرح های شیلاتی هرمزگان در توسعه اقتصادی کشوربسیار اثرگذار خواهند بود.