چرخش-هسته-زمین

مشخص شدن نوع چرخش هسته زمین

هسته داخلی زمین دیگر در جهت چرخش بقیه بخش های سیاره حرکت نمی کند و حتی ممکن است در جهت معکوس بچرخد.