چندقلوزایی-در-صنعت-دام::خبرگزاری علم و فناوری
چندقلوزایی-در-صنعت-دام

چند قلوزایی در صنعت دام

کارآفرینی در عرصه چند قلوزایی در صنعت دام

کارآفرین حسین نامدارپور دارای کارشناسی ارشد علوم دامی از دانشگاه زنجان با ایجاد انقلاب در زمینه صنعت دامپروری و موفقیت در این عرصه گفت.