چهارمین-کنفرانس-ملی-اویونیک-ایران::خبرگزاری علم و فناوری
چهارمین-کنفرانس-ملی-اویونیک-ایران

اواخر آبان ماه؛

چهارمین کنفرانس ملی اویونیک ایران در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود

چهارمین کنفرانس ملی اویونیک ایران ۲۹ تا ۳۰ آبان ماه در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود.