کارخیر-جهاد

رزمایش همدلی جهادکشاورزی استان مرکزی

رزمایش همدلی توسط کارکنان جهاد کشاورزی برگزار شد.که الویت بانیازمندان بخش کشاورزی بود.