کارورزی

رئیس دانشگاه فرهنگیان گفت:

وظایف مهم دانشگاه فرهنگیان در پسا کرونا/کارورزی بزرگترین خلایی که باید جبران شود

رئیس دانشگاه فرهنگیان گفت: دانشگاه فرهنگیان در دوران پسا کرونا وظایف مهمی دارد، یکی از یزرگترین خلاهایی که در تربیت معلم احساس می‌کنم باید جبران شود حتی اگر پنج سال شش سال دیگر باشد بحث کاروزی است.

طرح کارورزی؛ به نام اشتغال به کام سرمایه دار

در توجیه طرح کارورزی ادعا می‌شود خود دانشجویان، به خاطر کسب تجربه و دانش عملی، بیش‌ترین نفع را از این طرح می‌برند. با وجود این، باید پرسید چرا اساساً باید کیفیت آموزش دانشگاهی از طریق راه‌اندازی انواع دانشگاه‌های پولی پایین بیاید که بعد بخواهیم با واردکردن دانشجو به استثماری‌ترین روابط کاری، به او درس بدهیم؟