​ساخت-ماشین-باگی-دست-ساز-با-استفاده-از-موتور-هندا---علم-و-تجربه-دو-مولفه-مهم-در-موفقیت

گفتگو با نخبه میانسالی که ادوات کشاورزی می سازد

​ساخت ماشین باگی دست ساز با استفاده از موتور هوندا / علم و تجربه دو مولفه مهم در موفقیت

​غلامی با اشاره ساخت ماشین باگی دست سازبرای زمین های کشاورزی با موتور هندا می گوید: حداقل هزینه برای ساخت این ماشین ۳ میلیون تومان است.