������������������-����������������

درگفتگو با رئیس بیمارستان آیت الله خوانساری اراک:

عملکرد شتاب دهندی‌های خطی در رادیو تراپی

عملکرد شتاب دهندی‌های خطی در رادیوتراپی امکان پرتو درمانی را با دقت بسیار بالا و عوارض کمتر نسبت به دستگاه‌های نسل قدیم محیا کرده است و به بافت‌های سالم و اطراف آن هیچگونه آسیبی نمی‌رسد.

گامی دیگر در جهت درمان سرطان در اراک

راه اندازی تکنیک IHC در تشخیص تومورهای سرطانی در بیمارستان آیت الله خوانساری اراک.

شتاب گیری درمان بیماران با اتمام مراحل نصب شتاب دهنده خطی

مراحل نصب شتاب دهنده خطی به اتمام رسید، بعد از اخذ مجوز آماده بهره برداری است.