������������������-��������-������������

ساخت دستگاه ونتیلاتور، توسط دانشجویان محقق تبریزی

دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دستگاه ونتیلاتور را جهت کمک به درمان بیماران کرونایی طراحی کرده و ساختند.