����������������-������������-����������

کشف عظیم ۱۸۰۰۰ دفترچه یادداشت‎های زندگی روزمره در مصر باستان

باستان شناسان از آغاز قرن بیستم تاکنون به چنین کشف بزرگی در مصر باستان دست نیافته بودند اما اکنون تواستند به بزرگترین مجموعه «دفترچه های یادداشت» مصر باستان دست یابند.