����������������-��������-����������������-������������

به همت انتشارات جهاد دانشگاهی اردبیل

کتاب ژرم پلاس فندق ایران منتشر شد

به همت انتشارات جهاد دانشگاهی اردبیل، کتاب ژرم پلاس فندق ایران منتشر شد.

به همت انتشارات جهاد دانشگاهی اردبیل:

انتشار دو عنوان کتاب در حوزه علوم پزشکی

دو عنوان کتاب در حوزه علوم پزشکی به همت انتشارات جهاد دانشگاهی اردبیل منتشر شد.

به همت انتشارات جهاد دانشگاهی اردبیل

کتاب *دندریمرها و نانودندریمرهای مغناطیسی* منتشر شد

به همت انتشارات جهاد دانشگاهی اردبیل، کتاب دندریمرها و نانودندریمرهای مغناطیسی منتشر شد.

به همت انتشارات جهاد دانشگاهی اردبیل

انتشار دو کتاب در حوزه علوم انسانی

به همت انتشارات جهاد دانشگاهی اردبیل، دو کتاب در حوزه علوم انسانی منتشر شد.

به همت انتشارات جهاد دانشگاهی اردبیل ؛

کتاب «بیوالکترومغناطیس منتشر شد

کتاب بیوالکترومغناطیس به همت انتشارات جهاد دانشگاهی اردبیل منتشر شد.

به همت انتشارات جهاد دانشگاهی اردبیل؛

کتاب «کنترل علف‌های هرز» منتشر شد

به همت انتشارات جهاد دانشگاهی اردبیل، کتاب «کنترل علف‌های هرز» منتشر شد.

به همت انتشارات جهاد دانشگاهی اردبیل

کتاب «روش‌های افزایش بازده تسلیح در خاک مسلح» منتشر شد

به همت انتشارات جهاد دانشگاهی اردبیل، کتاب «روش‌های افزایش بازده تسلیح در خاک مسلح» منتشر شد

به همت انتشارات جهاد دانشگاهی اردبیل

جلدهای دوم و سوم کتاب «پیشرفت‌های پلاسمای سرد در صنعت غذا» منتشر شد

به همت انتشارات جهاددانشگاهی اردبیل جلدهای دوم و سوم کتاب «پیشرفت‌های پلاسمای سرد در صنعت غذا» منتشر شد.

به همت انتشارات جهاد دانشگاهی اردبیل

کتاب «طراحی و ساخت توربین ارشمیدسی هیبریدی» منتشر شد

به همت انتشارات جهاد دانشگاهی اردبیل کتاب «طراحی و ساخت توربین ارشمیدسی هیبریدی» با رویکردی به حوزه فنی و مهندسی به ویژه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی، انرژی‌های نو و توربین آبی منتشر شد.

کتاب پایش و تحلیل عددی سازه شفت منتشر شد

کتاب پایش و تحلیل عددی سازه شفت به همت انتشارات جهاد دانشگاهی اردبیل منتشر شد.