���������������

ممنوعیت استفاده از تیک‌تاک در آمریکا

مجلس نمایندگان آمریکا یکی از دو مجلس مهم کنگره این کشور، به تازگی به قانون‌گذاران و کارکنان این خود دستور داده تا اپلیکیشن تیک‌تاک را به دلیل مشکلات امنیتی حذف کنند.