��������������

در گفتگو با یک جراح و متخصص کلیه و مجاری ادرار مطرح شد؛

بزرگی پروستات نشانه بیماری نیست

بزرگی خوش خیم پروستات نشانه بیماری نیست بلکه این بزرگ شدن جزئی از سیر سنی مردان است.