������������-����������������

گنج نایاب در دست استاد گوشه نشین

خبرگزاری علم و فناوری در مصاحبه ای اختصاصی به تشریح فعالیت و کوشش یک استاد بزرگ کرمانشاهی که تا کنون آنچنان که باید شناخته نشده، پرداخته است. دکتر محمد ابراهیم مالمیر استاد دانشگاه رازی، خادم نمونه بین المللی فرهنگ رضوی، بنیانگذار مکتب ادبی کرمانشاه و استاد مسلم عرفان و فرقه شناسی است. وی دارای یک مؤسسه مهم پژوهشی است که آشنایی با آن شگفت آور و تحسین برانگیز است.