������������-��������������-��������������-��������

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد:

تولید سل های خورشیدی برای اولین باردرکرمان

محمدرضا پور ابراهیمی گفت: کرمان برای اولین بار طرح تولید سل های خورشیدی را با هزینه کرد ۸ هزار میلیارد تومان را کلید زده ایم که تماما دانش بنیان است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:

موتور نرخ ارز با سیاست‌گذاری‌ صادرات غیر نفتی خاموش می‌شود

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که بازار ارز و عملکرد فعالین اقتصادی نشان دهنده این است که تحریم به دلیل تغییر ادراک اثر کرده است، گفت: موتور نرخ ارز با سیاست‌گذاری‌های جدی در صادرات غیر نفتی خاموش خواهد شد.