������������-��������������

علوم پزشکی زاهدان یکی از نخستین دانشگاه های صاحب فناوری Pet.Scan

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان جزو دانشگاه های پیشرو در زمینه دسترسی به این فناوری پیشرفته Pet.Scan خواهد بود

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، یکی از نخستین دانشگاه های صاحب فناوری Pet.Scan خواهد بود

بررسی ضربان قلب با کمک رادار ممکن شد

بررسی ضربان قلب با کمک رادار

محققان آلمانی موفق شده اند با استفاده از رادار ضربان قلب افراد را رصد کنند.