������������-��������-������

افزایش بهره وری آب کشاورزی؛

افزایش ذخیره رطوبتی خاک با استفاده از جاذب ها+ عکس

مواد سوپرجاذب ترکیباتی هستند که پتانسیل بالایی برای جذب و نگهداری آب در یک زمان کوتاه را دارند که در شرایط کمبود آب، رطوبت نگهداری شده در این مواد به تدریج رها سازی شده و مورد استفاده گیاه قرار می­گیرد. تأثیر اصلاحی و مهم این مواد در خاک از دیدگاه کشاورزی، کاهش رواناب سطحی و فرونشت عمقی، افزایش ظرفیت نگهداری رطوبت در خاک و در نهایت بالا رفتن کارایی مصرف آب می­ باشد.