������������-������-����������

یک پژوهشگر گیاهان دارویی مطرح کرد

ترمیم عصب با آقطی

یک پژوهشگر گیاهان دارویی بر لزوم توجه به منابع عظیم و قابل دسترس گیاه آقطی در شمال ایران به منظور توسعه محصولات دارویی دانش بنیان و نوآورانه تاکید کرد.