������������-����-������������

زنان وزیر در امارات

ساره امیری تنها یکی از زنان کابینه امارات متحده عربی است