����������-����������������

توسط دانشمندان دانشگاه موناش ملبورن استرالیا انجام شد؛

هدف قرار دادن بیماری های التهابی به کمک بزاق کنه

به تازگی دانشمندان دانشگاه موناش ملبورن استرالیا بر روی بزاق کنه ها مطالعه کرده اند تا با اصلاح آن ها قادر به تولید دارویی ضدالتهاب شوند و علت اصلی بیماری های التهابی را هدف قرار دهند.