����������-��������������-��������-����������-����������

معاون دانشگاه شهید چمران اهواز منصوب شد

با حکم سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز در حکمی معاون دانشجویی این دانشگاه را منصوب کرد.