����������-��������������

تشخیص آلزایمربه کمک نشانگر بیولوژیک ادرار

برای اولین بار «اسید فرمیک» موجود در ادرار با عنوان یک نشانگر زیستی برای تشخیص زودهنگام بیماری آلزایمر برای اولین بار شناسایی شد

برای اولین بار توسط دانشگاه علوم و فناوری هنگ کنگ؛

تشخیص زودهنگام بیماری آلزایمر با یک آزمایش خون ساده اما دقیق

یک تیم تحقیقاتی بین المللی یک آزمایش خون ساده اما قوی برای تشخیص زودهنگام و غربالگری بیماری آلزایمر (AD) برای اولین بار، با سطح دقت بیش از ۹۶ درصد ایجاد کرده است.