����������-��������������

در گفتگو با یک کارشناس بررسی شد؛

کاهش آسیب‌های اجتماعی ارتباط مستقیم با توسعه پایدار شهری دارد

در دوران معاصر، مفهوم جدیدی به نام «توسعه پایدار» وارد ادبیات مدیریتی شده است که به موجب آن نگاهی متوازن و همه‌جانبه به رشد و توسعه در جوامع بشری مورد نظراست.کانون توجه توسعه پایدار و همه­ جانبه، بهبود مستمر کیفیت زندگی است و این کیفیت از طریق توسعه سه بعد حیات شهری یعنی شهر، شهروندان و مدیریت شهری قابل تأمین است.

استاد دانشگاه :

تاثیر سواد رسانه ای بر امنیت اجتماعی غیرقابل انکار است

یک استاد دانشگاه آزاد بندرعباس گفت: سواد رسانه‌ای، مهارتي ضروري براي جوانان است تا در کنار استفاده از رسانه ها و به خصوص اينترنت به عنوان يك رسانه تعاملي، به آن مجهز شوند.