����������-������������-��������

در گفتگو با یک کارشناس بررسی شد؛

کاهش آسیب‌های اجتماعی ارتباط مستقیم با توسعه پایدار شهری دارد

در دوران معاصر، مفهوم جدیدی به نام «توسعه پایدار» وارد ادبیات مدیریتی شده است که به موجب آن نگاهی متوازن و همه‌جانبه به رشد و توسعه در جوامع بشری مورد نظراست.کانون توجه توسعه پایدار و همه­ جانبه، بهبود مستمر کیفیت زندگی است و این کیفیت از طریق توسعه سه بعد حیات شهری یعنی شهر، شهروندان و مدیریت شهری قابل تأمین است.

عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان:

نیاز کشور به ساخت ماهواره سنجش از دور احساس می‌شود

دکتر جوادنیا اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی و توانایی و استعداد بالای دانشمندان ایرانی نیاز مبرم داریم که حداقل یک ماهواره سنجش از دور بومی با رزولوشن متوسط داشته باشیم. مانند کشورهای هند، کره، ژاپن، چین و پاکستان که خواستند و رسیدند.