����������-������������

با حضور میلیونی خوزستانی ها انجام شد

راه اندازی پویش مردمی «کارون جان ماست» در خوزستان

با حضور میلیونی خوزستانی ها پویش مردمی «کارون جان ماست» با حضور میلیون ها خوزستانی در خوزستان کلید خورد.