����������-��������-��������-����������-��������-��������

گفتگو با نویسنده کتاب طعم مصرف

نقش زنان و مادران در اصلاح الگوی مصرف بی بدیل است

سیده خدیجه موسوی نویسنده کتاب طعم مصرف گفت:مادران مي توانند با به كارگيري شیوه های مختلف آموزشي از طريق ارزشگذاري به امر قناعت، به فرزندان خود بياموزند كه در همه امور صرفه جويي كنند.