����������-��������-��������-������

توسط نخبه ایرانی صورت گرفت؛

خود اتکایی در تولید خمیرهای آبیاب و عایق جوش برای اولین بار در ایران

یک نخبه ایرانی در طرحی نو و خلاقانه با دور زدن تحریم‌ها دست به تولید خمیرهای آبیاب و عایق جوش زد و کشور را از وابستگی به بیگانگان رها کرد.