����������-��������

توسط محقق کردستانی؛

سیستم جامع اطلاع‌رسانی شهر سنندج در محیط اندروید

در این پروژه سعی می شود که با ارائه اطلاعات مفید به شهروندان، ضریب نفوذ سامانه را در بین شهروندان افزایش داد. پس از این مرحله خواهد بود که امکان درآمد زایی سایت و بازگشت سرمایه فراهم خواهد شد. لذا اصلی¬ترین درآمد سامانه، اخذ تعرفه در خصوص معرفی محصولات و خدمات مشاغل مختلف به شهروندان خواهد بود.