����������-��������

در گفت وگو با علم و فناوری مطرح شد:

تهیه خودروی آبسوز توسط جوان خلاق مهری

روش جدید تولید سوخت خودرو "خودرو آبسوز" توسط مخترع مُهری، آقای عباس پور ابداع شد.