����������-������-��������-����������������

دانشجویان اراکی عضو شورای مرکزی اتحادیه روانشناسی کشور شدند

زهرا سیدصالحی و سجاد مولوی از دانشجویان دانشگاه اراک، عضو شورای مرکزی اتحادیه روانشناسی کشور شدند.