����������-������-��������-��������-����-��������-������-����������-����-����������

توسط موسسه تحقیقات برنج کشور صورت گرفت

معرفی رقم جدید برنج با نیاز آبی پایین در گیلان

رقم جدید برنج با نام آنام از سوی موسسه تحقیقات برنج کشور معرفی شد.