����������-������

در گفت و گو با کارشناس ارشد کشاورزی مطرح شد

برهان گلی؛ گیاهی نشاط آور برای مردم اهواز در گرمای تابستان

کارشناس ارشد کشاورزی برخی از تاثیرات مثبت کاشت برهان گلی در اهواز را برشمرد و تصریح کرد: به دلیل اینکه این گیاه همیشه سبز است و گل های زیبایی نیز دارد می تواند نشاط، شادابی و شادمانی را در بین شهروندان بیش از این گسترش دهد.