����������-��-������������

اهمیت تغذیه سالم در سلامت افراد

بهره مندی از یک رژیم غذایی سالم در طول زندگی به جلوگیری از سوءتغذیه در همه اشکال آن و همچنین طیف وسیعی از بیماری‌های غیرواگیر کمک می‌کند.

راه و رمز داشتن تغذیه سالم

محقق و پژوهشگر طب سنتی و اسلامی

مرتضی جوانوش،محقق و پژوهشگر طب سنتی و اسلامی درباره اهمیت تغذیه سالم و رعایت بهداشت گفت: می توان به استفاده از منابع دینی به عنوان منبعی بی نقص اعتماد کرد