����������

به دست محققان ایرانی اختراع شد؛

اولین دستگاه ایمن گذاشتن و برداشتن لنزهای چشمی

اولین دستگاه ایمن گذاشتن و برداشتن لنزهای چشمی تحت عنوان لنزپک، در حوزه علم پزشکی، مختص شاخه چشم پزشکی و اپتومتری توسط محققان گروه لنزپک برای اولین بار در جهان اختراع شد.