����������

در سال حمایت از کالای ایرانی

دستگاه مکانیکی برداشت پیاز ساخته شد.

این دستگاه برای اولین بار در ایران توسط آقای کاظم کشیتی در منطقه عنبرآباد، جنوب استان کرمان با استفاده از دانش بومی ساخته شد.