����������

دلیل کم لطفی مسؤلین خراسان شمالی به بزرگترین سرمایه گذار چیست؟

شرکت هماک خراسان شمالی، پروژه ای که طراحی، ایده، سرمایه گذاری و تولید نمای آن، با صرف هزینه های بسیار و بدون ثبت اختراع، توسط رئیس شرکت انجام شده است.