��������-�����������

خبرگزاری علم و فناوری بررسی می‌کند؛

وقوع زلزله ویرانگردر آسیای غربی و«صفحات متحرک زمین»

کشور ترکیه در صفحه آناتولی قرار دارد که این صفحه در خط تنش بین صفحات عربی و اوراسیا است و جنوب شرق ترکیه و شمال غرب سوریه تحت تاثیر زمین لرزه های ویرانگر قرار گرفتند.

به سرپرستی محقق ایرانی و در دانشگاه استنفورد انجــام گرفت؛

هوش مصنوعی این بار برای پیش بینی زمین لرزه

یک تیم پژوهشی به سرپرستی یک ایرانی در دانشگاه استنفورد با کمک هوش مصنوعی سیستمی برای پیش‌بینی زلزله‌ ابداع نمود.