��������-����������-������������

علوم پزشکی زاهدان یکی از نخستین دانشگاه های صاحب فناوری Pet.Scan

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان جزو دانشگاه های پیشرو در زمینه دسترسی به این فناوری پیشرفته Pet.Scan خواهد بود

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، یکی از نخستین دانشگاه های صاحب فناوری Pet.Scan خواهد بود

پایش سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

اطلاعات لازم در خصوص سلامتی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان جمع آوری شد.