��������-����������-����������

جوان ترین کارآفرین ملی؛

دست فروشی تا راه اندازی کارخانه و صادرات قطعات خودرو

حسین عبدی جوان ترین کارآفرین ملی کار خود را از سن ده ساگی با دست فروشی آغاز کرده است و هم اکنون چندین کارخانه موفق مربوط به تولید قطعات خودرو جهت تامین قطعات داخل کشور و صادرات راه اندازی کرده است.که به طور مستقیم برای ۲۵۰ نفر و غیر مستقیم برای ۴۰۰۰ نفر اشتغال ایجاد شده است.