��������-����������

رمز عبور از فلاکت اقتصادی؛

سال ۱۳۹۷، رکورد ‌شاخص فلاکت در دولت روحانی/نرخ تورم و بیکاری در کشور باید بهبودیابد

برای سنجش عملکرد اقتصادی کشورها و دولت‌های مختلف از نشانگرهایی اقتصادی متفاوتی استفاده می‌کنند که در میان این نشانگرهای اقتصادی شاخص فلاکت اقتصادی با توجه به تعریف ساده آن از یک طرف و اهمیت مؤلفه‌های آن از طرف دیگر یکی از پرکاربردترین نشانگرها در این زمینه است.