��������-��������-������������

لزوم توجه به تسهیلات خدمت سربازی برای نخبگانی که قبل از ورود به دانشگاه خدمت را می گذرانند؛

۳۲ اختراع جوان ایرانی قبل از ورود به دانشگاه

محمد صالح رحمانی یکی از مخترع جوان کشورمان ۳۲خود اختراع در زمینه الکترونیک ، ۵ طرح بیولوژیک ، ۳ کشف ریاضی را در رزومه خود دارد که دارای مقام های متعدد استانی در جشنواره خوارزمی است